UNİCATİON EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ PİNGPONG MOBİL UYGULAMASI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, “Unication Eğitim Anonim Şirketi” ile PingPong adlı mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu siteye üye olan gerçek kişi/ kişiler arasında düzenlenmiştir. Unication Eğitim Anonim Şirketi ‘Şirket’, siteye üye olan gerçek kişi/kişiler ‘Kullanıcı’, her iki taraf birlikte ise ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşme, PingPong adlı mobil uygulamanın kullanım koşulları ve Taraflar’ ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olup elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. TANIMLAR

Kullanıcı Sözleşmesi: İşbu sözleşmeyi ve içeriğini ifade eder.

Sözleşme Ekleri: İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kişisel Verilerin Korunması Politikasını, Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini ifade eder. Bahsi geçen metin, işbu sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi işbu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

PingPong: Şirket tarafından hazırlanan ve geliştirilen, Kullanıcıların ders programı, shuttle, akademik takvim gibi bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlayan, üniversiteler ile yapılan işbirliği sonucunda entegre edilen mobil uygulamayı ifade eder.

Kullanıcı: PingPong’a işbu sözleşmeyi “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek üye olma sürecini tamamlamış gerçek kişi/ kişileri ifade eder. İşbu sözleşme uyarınca ancak aday öğrenci, öğrenci, akademik kadro ve mezun öğrenciler olabilmektedir. Mezun öğrenci, herhangi bir üniversitede öğrenim görmüş, ilgili üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarını başarıyla tamamlayarak mezun olan gerçek kişidir. Tüzel kişi üyeliği kabul edilmemektedir.

Ziyaretçi: PingPong mobil uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcıları ifade etmektedir. İşbu sözleşmeyi imzalayıp üye olmamayı tercih ettiğiniz takdirde uygulamanın sadece belirli özelliklerine erişim sağlayabilirsiniz.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Anonim Hâle Getirme: KVKK uyarınca, kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kullanıcı Adı: PingPong hesabı üzerinde kullanıcıların yapacağı işlemlere erişim yetkisi veren kullanıcı kimliğini ifade eder.

Kimlik Doğrulama: Herhangi bir Kullanıcının, üniversite veya PingPong tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle eşleştirme işlemini ifade eder.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik

4.1.1. Kullanıcı, şirket tarafından PingPong mobil uygulaması ile sunulan hizmetleri kullanmak üzere onay kutucuğunu işaretleyerek bir hesap açılışı yaptığı andan itibaren işbu sözleşme ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

4.1.2. Kullanıcı, PingPong mobil uygulamasını App Store/Google Play ve benzeri online ve mobil işletim sistemleri üzerinden kendi cihazına kurduktan sonra, giriş ekranına öğrencisi olduğu üniversitenin anlaşmalı olduğu otomasyonda kayıtlı bulunan ve üniversite tarafından öğrenciye sağlanmış olan e-mail/öğrenci numarası ve şifresini girip işbu sözleşmeyi okuyup onaylayarak PingPong mobil uygulamasına üye olabilir. Kullanıcı, öğrencisi olduğu üniversitenin PingPong ile anlaşmalı kurumlar arasında olmaması halinde, öğrencisi olduğu üniversitenin kendisine sağlamış olduğu e-mail adresini girdikten sonra mail adresine gelen 6 haneli doğrulama kodunu girip bu kısımda istenilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurduktan sonra işbu sözleşmeyi okuyup onaylayarak PingPong mobil uygulamasına üye olabilir. Kullanıcı, Şirket ile akdetmiş olduğu işbu kullanıcı sözleşmesinin hükümlerine harfiyen ve eksiksiz şekilde uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.1.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile Şirketin tüm Kullanıcıların hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılardan yeni belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Şirket tarafından yapılan bu incelemeler ve Kullanıcı tarafından üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder.

4.1.4. İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından işbu sözleşmesinin onaylanmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Şirketin, işbu sözleşmede ve eklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.1.5. Şirket, sınırlı olmamak kaydı ile ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında tek taraflı değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu değişiklikler PingPong mobil uygulamasında yayınlanır.

4.1.6. PingPong üzerinden yapılan bildirimleri düzenli olarak takip etme yükümlülüğü Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı eğer bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak 12. maddede belirtilen usule göre feshedilebilir. Bu usulle sözleşmenin feshedilmemesi ve hizmetlerden yararlanılması halinde güncellenen şartların geçerlilik tarihinden itibaren kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

4.2. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, PingPong mobil uygulamasını kullanarak Şirketin hizmetlerinden yararlandığı sırada;

4.2.1. Kullanıcı kimliği (Kullanıcı Adı) ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda kullanıcı adı, şifresini ve kimlik doğrulama bilgilerini gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamak ile yükümlü olduğunu,

4.2.2. Hizmetlerin kullanımının, bir PingPong üyeliği oluşturulmasına ve bu üyeliğin Şirket tarafından onaylanmasına tabi olduğunu, Şirketin Kullanıcının hizmetlere erişimini Kullanıcı onayı olmaksızın reddetme, sınırlandırma, kısıtlama, askıya alma veya kapatma hakkının mevcut olduğunu,

4.2.3. Kullanıcı, PingPong adlı mobil uygulamaya eklediği şahsi fikir, düşünce, fotoğraf, video, yazışma, ifade, dosya ve gönderdiği kişisel bilgiler, Kullanıcı profili ve benzeri materyallerin tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olmadığını, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olduğunu ve aykırı kullanım halinde meydana gelebilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, dolaylı ve doğrudan doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve üçüncü kişiler ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin bu ihtilaflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Şirketin bu görüş, yorum ve yukarıda belirtilen diğer materyalleri moderatör aracılığıyla düzenleme, değiştirme ve limitleme hakkının bulunduğunu ayrıca Şirketin içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı sıfatları nedeniyle veya PingPong mobil uygulaması için uygun bulmadığı herhangi bir içeriği yayından kaldırmaya yetkili olduğunu ve Şirketin genel kullanıma açık yerlerine içerik eklediğinde, Şirkete gayri kabil-i rücu olan, daimi, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş bir dünya çapında kullanım hakkını bu gibi bilgi ve içeriği Şirketin kendi tanıtımını yapmak amacıyla her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlama, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya PingPong mobil uygulaması içinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarını otomatik olarak bağışladığını ve bağışlamak için gerekli hakka sahip olduğunu ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçenler için gereken ikincil izinleri bağışladığını ve yetkilendirdiğini, bu içeriklerin üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı meydana gelebilecek doğrudan ve dolaylı hiçbir zarardan Şirketin sorumlu olmayacağını;

4.2.4. Kullanıcı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri diğer kullanıcılara iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü gibi diğer Kullanıcılara ait bilgisayar veya diğer cihazlara zarar verici, Kullanıcının özel hayatını ihlal edici ve benzeri paylaşma yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgilere erişmemeyi ve bunları kayıt etmemeyi, yaymamayı ve kötüye kullanmayı; 

4.2.5. PingPong mobil uygulaması aracılığıyla sunulan hizmetlere Şirket tarafından belirlenen şekil ve usul dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Şirketin uğrayabileceği tüm dolaylı ve doğrudan maddi ve manevi zararı karşılamayı,

4.2.6. PingPong mobil uygulamasında yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer Kullanıcıların veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden nitelikte veya doğrudan ya da dolaylı zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Şirketin, ilgili kullanıcının veya 3. kişilerin uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Şirketin bu Kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının Kullanıcı Adı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya PingPong üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu,

4.2.7. Şirketin, tüm kullanıcı içerikleri ile ilgili yayınlamadan önce denetleme hakkı ve yetkisi bulunduğunu içerikleri işbu yetkisi doğrultusunda yayınlayıp yayınlamamakta serbest olduğunu,

4.2.8. Şirketin PingPong adlı mobil uygulama üzerinden çeşitli ürün ve hizmetlerin tanıtım ve reklamlarını yapabileceğini,

4.2.9. Kullanıcı; PingPong’ta yanlış bir kimlik oluşturmayacağını, kendini yanlış tanıtmayacağını, kendisinden başka biri (gerçek kişi) adına üye profili oluşturmayacağını veya bir başkasının hesabını kullanmayacağını veya kullanmaya teşebbüs etmeyeceğini, hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Şirkete Tanınan Yetkiler

4.3.1. Şirket tarafından herhangi bir zamanda sistemin çalışması geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda Şirketin Kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak olup Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin bu nedenle herhangi bir talep hakkı doğmayacaktır.

4.3.2. Şirket, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi ve PingPong mobil uygulamasına kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından sisteme zarar vermek için yapılabilecek siber saldırıları önlemek için gerekli özeni gösterecek olup ancak bunları taahhüt etmemektedir.

4.3.3. Şirket, PingPong üyeliğinin gerçekleşmesi ile birlikte, Kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında sisteme kullanıcılar tarafından girilecek mesajların, fotoğrafların ve linklerin bazılarını veya tamamını mevzuata uygun olarak belirli periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket sorumlu tutulmayacaktır.

4.3.4. Şirket, Kullanıcının PingPong sistemi dışındaki mobil uygulamalara ve web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Şirketin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

4.3.5. Şirket, reklam veren gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı içeriklerden sorumlu değildir.

4.3.6. Kullanıcılar tarafından yayınlanan bilgi ve içerikler hakkında saklanması ve gösterimi hakkında herhangi bir taahhüt verilmemektedir. PingPong bir depolama hizmeti değildir. Yasal düzenlemeler gerektirdiği ve Kişisel Verilerin Saklanması Politikasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcılar’ın sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği Şirket’in depolama, muhafaza etme veya kopyalama ve kopyasını ibraz etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5. GİZLİLİK

5.1. PingPong mobil uygulamasına anlaşmalı Üniversite tarafından aktarım yapılacak olup bu nedenle ilgili üniversitenin öğrencisi olan ve akademik kadrosunda yer alan kullanıcılar bu verinin içerisinde sadece kendilerine, bağlı oldukları Üniversite tarafından sağlanan Kimlik Doğrulama verisi ile eşleşen bilgiye ulaşabileceklerdir.

5.2. PingPong üyeliğini elde etmek için öğrenim gördüğü veyahut akademik kadrosunda yer alan kullanıcılar için Üniversitenin kullanmakta olduğu otomasyon üzerinde Kimlik Doğrulama işlemini yapması yeterli olup, Kullanıcı Adı ve şifrenin belirlenmesi ile ilgili PingPong’un herhangi bir müdahalesi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3. Aday öğrenci ve mezun öğrenci kullanıcılar için; kullanıcı adı ve şifrenin belirlenmesi ve gizli tutulması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şirket, kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklardan, doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

5.4. Şirket, üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak uygulamaya erişimini engellemeyi, kişisel verilerinizin ele geçirilmesini ve PingPong mobil uygulaması aracılığı ile elde edilen kişisel verilerinizin kötü amaçlarla kullanılmasını ve suistimal etmesini engellemek için gereken özeni gösterir ancak bunları taahhüt etmez.

5.5. Kullanıcıların Profillerine ekleyecekleri bilgiler Kullanıcılar’ın inisiyatifinde olup 3. kişilerin görmesini istemedikleri verilerin ve kişisel verilerin, herkese açık olarak paylaşılmamasını veya profil bilgilerine eklenmemesini önermekteyiz.

5.6.Kullanıcılar’ın, PingPong mobil uygulaması üzerinden ilan vermesi ve iletişim bilgilerini paylaşması halinde diğer Kullanıcılar’ın işbu bilgilere ulaşabileceğini beyan ve kabul etmiş sayılırlar.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Şirket işbu sözleşme kapsamında diğer taraftan öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği tüm kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca işbu sözleşmenin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini ve yalnızca amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt eder. Ayrıca şirket sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin görülmesi amacıyla sınırlı olarak diğer tarafa aktaracağı kişisel veri sahiplerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işleme amacı ve içeriğini kapsayacak şekilde bilgilendirdiğini, gerekli hallerde açık rızalarını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir. Şirket tarafından aktarılan kişisel verilerin kullanım amacı ortadan kalkmış ise ve/veya kanuni saklama süreleri sona ermiş ise bu kişisel verileri mevzuata uygun olarak silecek imha edecek ya da anonim hale getirecektir.

6.2. Şirket, sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1. Şirketin, PingPong uygulaması üzerinden sağlayacağı hizmet kapsamında kullanıcıların erişebileceği transkript, staj bilgileri, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları, ders programı, sınav programı ve okul takvimi dahil olmak üzere öğrenim gördükleri kurum nezdindeki şahsi eğitim bilgilerine ilişkin veriler Şirket ve Üniversite arasında API Entegrasyonu yoluyla sağlanır. Kullanıcıların ilgili hizmetlere ulaşımının Üniversite veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu otomasyon firması tarafından kaynaklanan sebeplerle sınırlandırılması, durması veya Üniversitenin sözleşmeyi feshetmesi durumlarında ilgili verilere erişimin tamamen ortadan kalkması halinde veya bu verilerde Üniversiteden kaynaklanan hatalar olması halinde, Şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Şirket, Üniversitelerin veya anlaşmalı olduğu kurumların tanıtımı ve reklamı veya ilgili kurum, kuruluş ve kişiler tarafından yapılacak ilanlar ile ilgili yazılı veya görsel içerik sağlayabilir. Şirket, Kullanıcıya bu içerikler hakkında yalnızca görme ve bilgi sahibi olma hakkı tanır.

7.3. Kullanıcıların bu içerikleri ele geçirmesi, çoğaltması, dağıtması, değiştirmesi, kullanması ve benzeri yetkisiz kullanımları kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar bu kuralların ihlali ile birlikte oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

7.4. İşbu sözleşmede belirtilen ve Şirketin sorumluluğunun sınırlandığı diğer maddelerde yer alan hususlar saklıdır.

7.5. PingPong, mobil uygulamada diğer Kullanıcılar ve 3. kişiler tarafından sunulan hizmetler (ev ilanları, iş ve staj imkanları, vb.) hakkında Kullanıcılar arasında yalnızca bağlantı kurulmasına yardımcı olmaktadır. PingPong bu hizmetleri sağlamamakta ve bu hizmetlerin sağlanması için çalışanlarını görevlendirmemekte olup yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. PingPong bu hizmetleri sunan üyeleri yönetmemekte, yönlendirmemekte, kontrol etmemekte veya izlememektedir. PingPong bu hizmetlerin, sunulmasından, yerine getirilmesinden veya satın alınmasından sorumlu değildir, PingPong Kullanıcılar’ının sunduğu hiçbir hizmeti onaylamamaktadır ve hiçbir işlem PingPong ve hizmet sağlayan üyeler arasında bir istihdam, bayilik veya ortaklık ilişkisi oluşturmamaktadır. Benzer bir şekilde, PingPong, Kullanıcılar ve 3. kişiler tarafından düzenlenen etkinliklere kaydolunması ve/veya katılınması ve bu tür etkinliklere katılan diğer Kullanıcılarla bağlantı kurulmasına yardımcı olabilmektedir. PingPong, bu tür etkinliklerdeki hiçbir Üyenin veya diğer katılımcıların davranışından sorumlu değildir, PingPong, hizmetlerimizde gösterilen hiçbir etkinliği onaylamamakta olup PingPong bu tür etkinliklerin hiçbirini araştırmamakta ve/veya incelememekte ve bu tür etkinliklere başvururken bu koşul ve şartlara uyulması gerekmektedir.

8. HİZMETLER

Şirket PingPong mobil uygulaması Kullanıcılarına,

İnternet ortamında, mobil telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kurumsal web sitesinde ve ileride meydana gelebilecek öngörülmeyen diğer teknolojik platformlarda, transkript, staj bilgileri, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları, ders programı, sınav programı ve okul takvimi dahil olmak üzere öğrenim gördükleri kurum nezdindeki şahsi eğitim bilgilerine ulaşabilmesini, öğrencilerin sınav sonucu, ders program değişiklikleri, shuttle (servis) bilgileri, yemekhane listesi ve benzeri eğitim hayatını kolaylaştırıcı bilgileri anlık olarak bildirilmesini, Kullanıcılar’ın kişisel gelişimi ile ilgili yazılı veya görsel içerik sağlamayı, çeşitli kariyer planlaması, iş ve staj olanaklarından faydalanmayı, çeşitli konferans, seminer ve benzeri eğitici; konser, sergi, tiyatro, sinema ve benzeri sanatsal etkinlikler hakkında bilgi verme ve bunlara ilişkin sair hizmetleri sağlamayı, özgeçmiş hazırlama şablonlarını sağlamayı, Şirket tarafından koşulları belirlenerek sunulabilecek benzeri hizmetleri sağlamayı hedefler ancak kesinlikle taahhüt etmez.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET YASAĞI

9.1. PingPong dâhil olmak üzere Şirketin tüm markaları, Ping Pong mobil uygulaması arayüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketin mülkiyetinde olup bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının tüm hakları saklıdır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan (varsa) hizmetler, hizmet tedarik edilen kişiliğe aittir. Şirket bu hakların sahibi ve/veya yasal kullanım hakkı sahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamdaki herhangi bir hakkın, hizmetin ya da materyalin en geniş şekli ile kopyalanması, alıntılanması, izinsiz kullanımı, çoğaltılması, yayılması, geri mühendislik yolu ile kullanılması, yasalara aykırı ve ayrıca Şirketin muvafakati dışındadır. Bu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Meydana gelebilecek herhangi bir ihlal durumunda Şirketin tüm talep ve şikâyet hakları saklı olduğu gibi, ihlalin Kullanıcı hesabından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde Şirket ilgili Kullanıcı hesabını kısıtlama yetkisine sahiptir. 

9.2. Kullanıcı, Şirket tarafından üretilen ve/veya dışarıdan satın alınan bilgi, belge, yazılım, tasarım, video, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına Şirketin sahip olduğunu, Şirketin Kullanıcıların ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya PingPong mobil uygulaması içinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere PingPong mobil uygulamasından kaldırma haklarına sahip olduğunu, yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dahilinde olup, bu hallerde, Şirketten hiçbir telif ücreti ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Kullanıcı, Şirket ve PingPong mobil uygulaması iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, Şirketin tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal kısıtlanacaktır.

10. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, Kullanıcı tarafından önceden onay alınmak kaydıyla Kullanıcıya gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, Kullanıcının sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi istememesi halinde, “Elektronik İleti Gönderilmesi” bölümündeki onay işaretinin Kullanıcı tarafından işaretlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı dilediği zaman, gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkına haizdir. İşbu bildirimlerin tarafınıza sağlanabilmesi için iletişim bilgilerinizi güncel tutmanız gerekmektedir. Buna karşın, Kullanıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onayı aranmayacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Şirket ile Kullanıcı arasında oluşabilecek yargısal uyuşmazlıklarda PingPong mobil uygulamasında yer alan verilerin gerçeklere uygun olduğunu beyan ve kabul eder.

13. FESİH

13.1. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi unication@pingpong,university e-posta adresine PingPong’a bildirmiş olduğu e-posta adresinden gönderecekleri geçerli fesih beyanıyla her zaman sona erdirebilir. 

13.2. Şirket, sözleşme fesih beyanını ilgili Kullanıcıya; SMS, telefon veya e-posta aracılığıyla bildirdiği andan itibaren tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu Unication Eğitim Anonim Şirketi (Şirket) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. PingPong uygulamasını kullanmanız sebebiyle kişisel verileriniz; veri işleme amacı olan mobil uygulama faaliyetlerinin mevzuata uygun yönetilmesi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Grubu İşlenen Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Kimlik Verisi Ad-soyad 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi, Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması. İletişim Verisi E-posta adresi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi. Eğitim Verisi Üniversite İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Kimlik Verileri İletişim Verileri Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, online başvuru sistemi, posta ve e-posta ile kapalı devre kamera sistemi kanallarıyla toplanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uygun olarak aktarılmaktadır:

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerin de kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Kimlik Verileri İletişim Verileri Eğitim Verileri Aktarım Amacı Aktarılan Taraf Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınması Tedarikçilerimize Hukuki destek alınması İş ortaklarımıza Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Yetkili kurum ile kuruluşlara  Şirketten, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu Unication Eğitim Anonim Şirketi (Şirket) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. PingPong uygulamasını kullanmanız sebebiyle kişisel verileriniz; veri işleme amacı olan mobil uygulama faaliyetlerinin mevzuata uygun yönetilmesi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak

Unvan UNİCATİON EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No 0892063557400001

Adres Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Sarkuysan Ak İş Merkezi No: 4/1 Kat: 2 D: 6 Üsküdar/İstanbul

Mail Adresi unication@pingpong.university

Kep adresi unication@hs01.kep.tr şekilde

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Veri Grubu İşlenen Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, cinsiyet, öğrenci numarası 1. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi, PingPong’a kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve profil oluşturulması, Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi. İletişim Verisi İ leti ş i m numarası, eposta adresi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi. Görsel Kayıt Gerçek kişiye a i t f o t o ğ r a f kayıtları. PingPong mobil uygulaması hizmetlerinin sunulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması. Eğitim Verisi Üniversite adı, eğitim durumu, sertifikalar ve kurslar, teknik yetenek bilgisi, y a b a n c ı d i l bilgisi, projeler, yayınlar, sınav sonucu, güncel ders notu (harf standartlarında), d e v a m s ı z l ı k b i l g i s i , d e r s programı, kayıt tarihi, öğrenim türü/tipi, kayıt nedeni, PingPong mobil uygulaması hizmetlerinin sunulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş reklamların ve önerilerin geliştirilebilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Müşteri İşlem Verisi Destek- telefon kayıtları Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve sözleşmenin ifası, müşteri ilişkilerinin yönetimi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetimi, mal ve hizmet satın alım, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, PingPong mobil uygulaması hizmetlerinin sunulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması. İşlem Güvenliği Verisi Dış URL, IP adresi bilgileri, uygulamaya giriş çıkış bilgileri Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, PingPong mobil uygulaması hizmetlerinin sunulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takibi, şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi. Diğer Veriler İşyeri bilgileri, a s k e r l i k d u r u m u , b a ğ l a n ı l a n sosyal medya h e s a p l a r ı , sürücü bilgisi, i ç e r i k , i l a n , y o r u m , k ı s a mesajlar Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi, PingPong mobil uygulamasının amacına uygun olarak çalışabilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve sözleşmenin ifası, müşteri ilişkilerinin yönetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanıcılara özel kişiselleştirilmiş reklamların ve önerilerin geliştirilebilmesi, mal ve hizmet satın alım, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, PingPong mobil uygulaması hizmetlerinin sunulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerin sağlanması Açık Rıza Kimlik Verileri (Ad-Soyad) İletişim Verileri 13/7 Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan ve/veya öğrencisi veyahut akademik kadrosunda bulunduğunuz anlaşmalı olduğumuz üniversiteler tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, online başvuru sistemi, posta ve e-posta ile kapalı devre kamera sistemi kanallarıyla toplanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uygun olarak aktarılmaktadır: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Kimlik Verisi Eğitim Verisi Diğer Veriler Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Kimlik Verileri İletişim Verileri Görsel Kayıt Verileri Eğitim Verileri Müşteri İşlem Verileri İşlem Güvenliği Verileri Diğer Veriler Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Kimlik Verileri İletişim Verileri Müşteri İşlem Verileri İşlem Güvenliği Verileri İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Kimlik Verileri İletişim Verileri Eğitim Verileri Müşteri İşlem Verileri İşlem Güvenliği Verileri Aktarım Amacı Aktarılan Taraf Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınması Tedarikçilerimize Hukuki destek alınması İş ortaklarımıza Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Yetkili kurum ile kuruluşlara 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerin de kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Şirketten, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Unvan UNİCATİON EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No 0892063557400001

Adres Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi Blok No: 4/1 İç Kapı No: 6 Üsküdar/İstanbul

Mail Adresi unication@pingpong.university

ÇEREZ POLİTİKASI

Veri sorumlusu olarak internet sitemize girildiğinde, şirket tarafından iletilen elektronik postalara veya reklamlara erişim esnasında, bilgisayara veya diğer cihazlara birtakım verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan veri dosyaları yerleştirilebilir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, cookies, çerez, flash, pixel tag vb. olabileceği gibi, veri depolama amaçlı diğer teknolojiler de olabilir. İşbu politikada şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığıyla kişisel veri toplanabilir. Bu şekilde elde edilen veriler, ancak kişisel veri olması halinde işbu politika ve kanun kapsamında değerlendirilecektir.

1. Çerez Türleri

Zorunlu Çerezler Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performa ns ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedeflem e ve Reklam Çerezleri Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Oturum Çerezleri İnternet tarayıcısının kapatılması üzerine bilgisayardan/cihazdan silinen çerezleri ifade etmektedir. 

2. Çerezlerin Kullanım Nedenleri Şirket, çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır.

a. İleti ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için

b. İnternet sitesi, vb. elektronik hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılara uygun hale getirmek amacıyla çerez kullanılabilir.

c. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak için kullanılabilir. d. Kullanıcılara yönelik reklam vb. iletmek amacı ile kullanılabilir.

e. En yakın şirket şubesinin yerini size bildirmek için kullanılabilir.

f. İnternet sitemizin ve sizin hukuki güvenliğini sağlamak için kullanılabilir.

3. Çerezleri Reddetme ve Silme

Tarayıcıların birçoğu çerez kullanımına izin vermektedir. Kullanıcılar kullandıkları tarayıcıya göre farklı olmakla beraber istedikleri takdirde ayarlarını düzenleyerek çerezleri reddedebilir ve silebilir. Çerezlerin silinerek veya reddederek pasif hale getirilmesi halinde internet sitemiz ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaz. Çerezlerden bazılarını veya hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya reddetmediğiniz bu çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz. “Kabul et” butonuna tıklayarak çerez kullanımınızı kabul edersiniz.

4. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak,

“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilirsiniz. “Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar” menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

● Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

● Üçüncü taraf çerezleri engelleme

● Belli sitelerden çerezleri engelleme

● Tüm çerezleri engelleme Kalıcı Çerezler Belirlenen bir süre boyunca bilgisayarda/cihazda kalan çerezlerdir.

● Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Şirkete ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda; “Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için “Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımlarını izleyebilirsiniz.

Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;

“Safari -> Şirket simgesi -> Özel -> Bitti” adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz. “Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir. Android Cihazlarda; “Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle” seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz. “Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerin de kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Şirketten, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı Unication Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan aşağıda belirttiğimiz hususlar için kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda işlenecek olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: İletişim talebinize istinaden göndermiş olduğunuz iletişim formu kapsamında kayıt altına alınan; aşağıda açıkça belirtilmiş kişiler verilerde, işlenmesine izin verdiğiniz verilerin solunda yer alan boşluğa, verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuata uygun bir biçimde işlememize rızanız var ise işaretleyiniz.

Unvan UNİCATİON EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No 0892063557400001

Adres Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Sarkuysan Ak İş Merkezi No: 4/1 Kat: 2 D: 6 Üsküdar/İstanbul

Mail Adresi unication@pingpong.university

Kep adresi unication@hs01.kep.tr 

 

( ) Ad-Soyad*

( ) Üniversite**

( ) Mail adresi***

 

*[İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.]

**[ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.]

***[ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.] Yukarıda işaretlemiş olduğunuz kişisel verilerinizin; Şirket politikası gereği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin rıza aranmaksızın işlenmesi halleri ayrık olmak üzere KVKK’nin öngördüğü şekilde ve işbu rızanıza istinaden işleneceğini belirtmek isteriz. İşaretlemiş olduğunuz kişisel verilerin yukarıda sayılan işlemler kapsamında işlenmesine ilişkin açık rıza beyanınızı ilgili bölüme yazarak Şirketimize iletmenizi rica ederiz.