Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

Unication Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan aşağıda belirttiğimiz hususlar için kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda işlenecek olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
İletişim talebinize istinaden göndermiş olduğunuz iletişim formu kapsamında kayıt altına alınan; aşağıda açıkça belirtilmiş kişiler verilerde, işlenmesine izin verdiğiniz verilerin solunda yer alan boşluğa, verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve sair mevzuata uygun bir biçimde işlememize rızanız var ise işaretleyiniz.
(        ) Ad-Soyad*
(        ) Üniversite**
(        ) Mail adresi***
*[İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.]
**[ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.]
***[ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Açık rızanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca talep edilmektedir.]
Yukarıda işaretlemiş olduğunuz kişisel verilerinizin; Şirket politikası gereği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin rıza aranmaksızın işlenmesi halleri ayrık olmak üzere KVKK’nin öngördüğü şekilde ve işbu rızanıza istinaden işleneceğini belirtmek isteriz.
İşaretlemiş olduğunuz kişisel verilerin yukarıda sayılan işlemler kapsamında işlenmesine ilişkin açık rıza beyanınızı ilgili bölüme yazarak Şirketimize iletmenizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının (“Politika”) temel amacı, Unication Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemek ve işbu esaslar hakkında açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri Şirket tarafından işlenen ilgili kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Politikanın en öncelikli ve önemli amacı kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve verilerinin güvenliğinin korunmasıdır.

Şirket, kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından ilgili mevzuata, işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

2. KAPSAM

İşbu Politika, Şirket ortakları, bünyesinde görev yapmakta olan çalışanlarını, eski çalışanları, çalışan adaylarını, müşterilerini, PingPong uygulaması kullanıcılarını, iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler ile üçüncü kişilerin çalışanlarını ve sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde Şirket ile irtibat içerisinde olan gerçek kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır. İşbu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır. İşbu Politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

3. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Kişisel Verilerin İmha Edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 

4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

 • Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi Şirket, Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işler.
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması Şirket, Kişisel verilerin işlendiği süre boyunca eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli teknik ve idari önlemleri alır ve ilgili kişinin KVKK düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili Kişisel Verileri günceller.
 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi Kişisel verilerin işlenmesinden önce Şirket tarafından Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenir. Bu kapsamda, ilgili kişi KVK düzenlemeleri kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde açık rızaları alınır.
 • Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması Şirket, Kişisel Verileri yalnızca KVK düzenlemeleri kapsamında istisnai hallerde (KVKK madde 5.2 ve madde 6.3) veya ilgili kişiden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işler. Şirket, Kişisel Verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işler ve amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri işlemekten kaçınır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Şirket, Kişisel Verileri işlendikleri amaca uygun olarak gerektiği kadar ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler Silinir, Yok Edilir veya Anonim Hale Getirilir. İşbu halde, Şirketin Kişisel Verileri aktardığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, Yok Etmesi yahut Anonim Hale Getirmesi sağlanır. Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Şirket ve yetkilendirdiği kişiler sorumludur. Bu kapsamda çalışmaların yapılması için Şirket gerekli teknik ve idari prosedürleri oluşturur.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Şirket, Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, KVKK madde 5 uyarınca da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

5.1. Kişisel Verilerin Açık Rıza Uyarınca İşlenmesi
 • Kişisel Veriler, ilgili kişilere Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bilgilendirme sonrası ve gereken hallerde ilgili kişilerin Açık Rıza vermesi halinde işlenir.
 •  İlgili kişi Açık Rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
 • Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişilere Kişisel Verilerinin işleme, aktarım amaçları, alıcı grupları, Veri Sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin toplama yöntemi, hukuki sebepleri ve ilgili kişilerin hakları bildirilir.

5.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

KVK Düzenlemeleri kapsamında Açık Rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin İşlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK Madde 5.2), Şirket ilgili kişinin Açık Rızasını almaksızın Kişisel Verileri işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket KVK düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde Kişisel Verileri işler. Bu kapsamda:

 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket ilgili kişinin Açık Rızası alınmaksızın Kişisel Veri işleyebilecektir.

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca Veri Öznesinin Açık Rızasının bulunması veya cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ve kişisel sağlık verileri dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (örn: Şirket hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Açık Rıza almaksızın işlenebilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen gerekli her türlü idari ve teknik önlemler alınır.

6.1. Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
 • KVK Düzenlemeleri ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verecektir.
 • Gizlilik sözleşmeleri yapacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamlarını ve sürelerini net olarak tanımlayacaktır.
 • Periyodik olarak yetki kontrollerini gerçekleştirecektir.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerini derhal kaldıracaktır.
6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin elektronik ortamlara aktarılması durumunda, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar ile ilgili olarak Şirket:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileri kriptografik yöntemler kullanarak muhafaza edecektir.
 • Kriptografik anahtarları güvenli ve farklı ortamlarda tutacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarını güvenli olarak loglayacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip edecek, gerekli güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak/yaptıracak, test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığıyla erişiliyor ise bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerini yapacak, bu yazılımların güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak/yaptıracak, test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere uzaktan erişim sağlanması halinde en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlayacaktır.
6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiziksel ortamda işlenmesi durumunda, Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlar ile ilgili olarak Şirket:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olacaktır.
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş çıkışları engellenecektir.
6.4. Özel Kişisel Verilerin aktarılması halinde, Veri Sorumlusu:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılmasının gerekmesi halinde şifreli kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) hesabı kullanacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarımın gerekli olması halinde kriptografik yöntemlerle şifreleme yapacak ve kriptografik anahtarı farklı ortamda tutacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması gerekiyorsa, sunucular arasında VPN kurarak veya sFTP yöntemiyle aktarımı gerçekleştirecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımının gerekli olması halinde, evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemleri alır ve evrakı “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderecektir.

Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak, Şirket, Özel Nitelikli Veriler dahil Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Kurul tarafından yayımlanan başta Kişisel Veri Güvenliği Rehberi olmak üzere KVK Düzenlemelerine uygun hareket edecektir.

7. KAYIT ORTAMI

Şirket tarafından Kişisel Veriler sınırlı olmamak aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Elektronik Ortamlar
Elektronik Olmayan Ortamlar
 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kâğıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler, Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince ve bu verilerle ilişkili faaliyetler ile işbu Politikada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. İşleme amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Hukuki delil teşkil etmesi veya Kişisel Verilere ilişkin hakların ileri sürülmesi veya tesis edilmesi amacıyla Kişisel Veriler işleme amaçları ortadan kalkmış olsa ve ilgili mevzuatta öngörülen yasal sürelerin sonuna gelinmiş olsa bile saklanabilir. İlgili sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 • Kişisel Verinin İşlenmesine yönelik meşru amaç ortadan kalktığında veya kanuni saklama süresi sona erdiğinde, ilgili Kişisel Veriler Silinir, Yok Edilir veya Anonim Hale Getirilir.
 • Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Şirket sorumludur ve bu kapsamda Şirket tarafından gerekli prosedürler oluşturulur.
 • Şirket, Kişisel Verileri gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz. KVKK madde 28’e uygun olarak anonim hale getirilen Kişisel Veriler, araştırma ve istatistik gibi amaçlarla işlenmeye devam edebilir.
 • Şirket’in Kişisel Veriler üzerinde uygulayacağı tüm Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme faaliyetleri Kişisel Veri İmha Politikasında belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

10. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin elde edilme anında ilgili kişilere karşı Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirir. Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere yapılacak olan bildirim sırasıyla şu unsurları içerir:

 • Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Veri Öznelerinin KVKK Madde 11’de sayılan hakları.

Şirket, KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak ilgili kişinin bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapar.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirket nezdinde bulunan kişisel veriler güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki üçüncü kişilere açıklanmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, PingPong uygulaması kapsamındaki faaliyetleri doğrultusunda ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, İçişleri Bakanlığı gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, PingPong uygulamasının faaliyetlerini yürütmek adına hizmet alınan ve verilen üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kişisel verileri aktarabilecektir.

12. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA İLGİLİNİN HAKLARI

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerin de kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kanun Kapsamında Veri Sorumlusu

KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

UnvanUNİCATİON EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No0892063557400001
AdresAltunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Sarkuysan Ak İş Merkezi No: 4/1 Kat: 2 D:6 Üsküdar/İstanbul
Mail Adresiunication@pingpong.university
Kep adresiunication@hs01.kep.tr

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

13. SON HÜKÜMLER

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, işbu Politika içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir. Güncel Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Son güncelleme tarihi metnin sonunda yer almaktadır.

Herhangi bir ihtilaf halinde, Şirket kayıtları tek başına geçerli ve tarafları bağlayıcı olacaktır.

Son güncelleme tarihi: 09/01/2023