Kapatmak için ESC tuşuna basınız.

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Yatırım Alışkanlıkları Araştırması [Araştırma Raporu]

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Yatırım Alışkanlıkları Araştırması’nın” sonuçları, öğrencilerin yatırım dünyasına bakışını ve finansal okuryazarlık seviyelerini detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

Araştırmanın Amacı & Metodolojisi

Üniversite öğrencilerinin finansal yatırım alışkanlıklarını ve bilgi düzeylerini derinlemesine incelemek, yatırım hakkındaki bakış açılarını, aynı zamanda öğrencilerin herhangi bir yatırım aracı kullanarak borsada yatırım yapma eğilimini değerlendirmek üzere bir araştırma yapılmıştır.

Araştırma, üniversite öğrencilerinin dijital uygulaması olan pingpong mobil uygulaması üzerinden anket formatında gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya yaklaşık 600 aktif lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katılmıştır.

Üniversite öğrencilerinin finansal bilgi düzeyi ve yatırım yapma alışkanlıklarının farklı açılardan değerlendirilmesi ile oluşturduğumuz raporun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.


Cinsiyet Dağılımı

Araştırma anketine göre, finansal yatırımlarla ilgili gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmada, erkek üniversite öğrencileri %53,7’lik bir oranla katılım gösterirken, kadın öğrencilerin katılım oranı %44,4 olarak belirlenmiştir. Bu istatistik, cinsiyet bazında gözlemlenen farklılıkları ortaya koymakta olup, finansal yatırımlara yönelik ilginin erkek öğrenciler arasında bir miktar daha yüksek olduğunu göstermektedir.


Yaş Dağılımı

Yaş Dağılımı

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getiren pingpong mobil uygulamasında dikkat çekici bir şekilde lisans öğrencilerinin ankete katılım oranı %86,32 ile diğer gruplara göre daha yüksektir. Bu durum, yatırım tercihlerinin şekilleneceği bu önemli yaş grubunda, lisans öğrencileri arasındaki iletişimin kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Finansal okuryazarlık seviyelerinin geliştirilmesi ve bu genç yatırımcılara yönelik özel rehberlik programlarının oluşturulması, bu önemli dönemde yatırım kararlarını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde almalarına katkı sağlayabilir.


Çalışma Durumu

Çalışma Durumu

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, %72’si öğrenci olup gelir sahibi değilken, %23’ü öğrencilik hayatında çalışan ve gelir sahibi bireylerden oluşmaktadır. Bu dikkate değer istatistik, genç yatırımcıların büyük bir kısmının finansal yatırımlara yönelik ilgi gösterdiği bir dönemde, öğrencilik durumlarına rağmen gelir sahibi olmayanların çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, finansal okuryazarlığın artırılması ve gelir elde etmeyen öğrenci kesiminin de yatırım dünyasına etkin bir şekilde katılımını destekleyecek stratejiler geliştirilmesi önem arz etmektedir.


Yatırım Yapma Konusundaki Genel Tutum

Yatırım Yapma Konusundaki Genel Tutum

Ankete katılan üniversite öğrencilerinin %82’si, yatırım yapma konusunda istekli olduklarını ifade etmiştir. Ancak, katılımcıların %16’sı şu an için yatırım yapmak istemediklerini belirtirken, %1,6’sı ise kesinlikle yatırım yapmayı düşünmüyor. Bu veriler, genç yatırımcıların çeşitlilik arz eden yatırım tercihleri ve risk algılarına sahip olduğunu ortaya koyarak, finansal okuryazarlık ve yatırım bilinci konularında geniş kapsamlı eğitim ve rehberlik ihtiyacını vurgulamaktadır.


Finansal Yatırımlar Hakkında Bilgi Düzeyi

Finansal Yatırımlar Hakkında Bilgi Düzeyi Durumu

Finansal okuryazarlık seviyelerinin oldukça düşük olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sadece %4,56’sı finansal yatırımlar hakkında çok fazla bilgi düzeyine sahipken, %39,3’ü finansal yatırımlar konusunda çok az bilgiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu verilere ek olarak, katılımcıların %25,6’sının hiç bilgisi olmadığını ve %30,4’ünün orta seviyede bilgiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma çıktılarına göre yaklaşık %65 finansal yatırımlar ve okuryazarlık hakkında çok az bilgi sahibidir. Bu düşük finansal okuryazarlık seviyeleri, genç yatırımcıların daha kapsamlı finansal eğitim ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarını vurgulamakta olup, bu alanda yapılan destekleyici programların önemini göstermektedir.


Borsada Yatırım Yapma Durumu

Katılımcıların üçte ikisi borsada aktif bir yatırıma sahip değil. Üniversite öğrencilerinin%65,4 borsada yatırım yapmazken, %34,4’ü borsada yatırım yapmaktadır. Araştırma katılımcılarının yatırım yapma arzusu taşıdığı gözlemlenmektedir. Eğitimlerle desteklenerek, bu genç yatırımcılar, yatırımcılık konusunda daha bilinçli ve güvenli adımlar atabilir. Finansal okuryazarlığı artırma ve rehberlik konusundaki çabalarımızla, borsa dünyasına güvenle adım atmalarına yardımcı olabiliriz.

SONUÇ & ÖNERİLER

Yaklaşık 600 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlar üniversite öğrencilerinin finansal yatırımlar ve okuryazarlık seviyeleri konusundaki önemli eksiklikleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda elde edilen verilere dayanarak çeşitli sonuçlar ve öneriler sunulabilir:

Sonuçlar:

Finansal Okuryazarlık Zayıflığı: Araştırma, genç yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyelerinin genel olarak düşük olduğunu göstermektedir. Katılımcıların önemli bir kısmı finansal yatırımlar konusunda yetersiz bilgiye sahiptir, bu da doğru finansal kararlar alma yeteneklerini olumsuz etkileyebilir.

Yatırım Yapma İsteği ve Bilgi Eksikliği: Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yatırım yapma konusunda istekli olduğunu belirtirken, yatırım yapmadığı görülmektedir. Bu durum, genç yatırımcıların yatırım dünyasına giriş yapmak için gerekli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir.

Bu veriler kapsamında, üniversite öğrencilerine finansal yatırım ve okuryazarlık konusunda atölye veya bootcamp programı oluşturmak isteyen markaları bizlerle iş birliğine davet ediyoruz. marketing@pingpong.university mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın